Vedtekter

1. Foreningens navn

Foreningens navn er Jump Cut og foreningen ble stiftet 20. mai 2010.

 

2. Formål

Jump Cut har som formål å drive med sosiale og faglige aktiviteter for studenter på Filmvitenskap og Film- og videoproduksjon ved NTNU, som drives på et frivillig idealistisk grunnlag.

 

3. Foreningens sete

Foreningen har sete i Trondheim kommune.

 

4. Juridisk person

Foreningen er selveiende og har en juridisk person med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefter dens gjeld.

 

5. Medlemmer

Alle som er eller har vært studenter ved fagene Filmvitenskap, Film- og Medievitenskap og Film- og videoproduksjon kan være medlemmer.

 

6. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

7. Kontingent

Medlemskap koster 150 kr.

 

8. Overskudd og budsjett

Alle foreningens inntekter bes legges inn i brukskonto pr. semesterslutt. Økonomiansvarlig skal ha tilgang til brukskontoen.

 

9. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

10. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og innkalles direkte til medlemmene av styret med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet som er vedtaksført med det antall som møter.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før generalforsamlingen kan ikke bli behandlet. Andre saker kan behandles og avgjøres når det alminnelige flertallet av de som er tilstede krever det. Slik beslutning kan

bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

11. Ledelse av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

 

12. Stemmegivning på generalforsamlingen

Et vedtak blir kjent gyldig ved flertall og blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Ved valg til tillitsverv kan bare kandidater foreslått til styret senest to uker før møtet føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som ikke inneholder foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmen anses som ikke angitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn 1⁄2 av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn 50% av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som har fått mer enn 50% av stemmene valgt. Det foretas så bundet valg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Alle kandidater som stiller til valg har mulighet til valgtale.

 

13. Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal:
1. Behandle Jump Cuts årsmelding
2. Behandle Jump Cuts regnskap i revidert stand
3. Behandle innkommende forslag
4. Vedta Jump Cuts budsjett
5. Velge styremedlemmer: leder, nestleder og sjefredaktør.

 

14. Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære generalforsamlinger, men med minst to ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

15. Styret

Foreningen ledes av et styre på to medlemmer. Styret er øverste myndighet mellom

generalforsamlinger.

Styret skal:

  1. Iverksette generalforsamlingens bestemmelse
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver ogutarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll av Jump Cuts økonomi i henhold tilde til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelse.
  4. Representere Jump Cut utad.
  5. Leder og andre tillitsverv som skal overføres til neste år/semester skalavholdes til opplæring i vervene, tidligere tillitsverv har også en plikt til å svare utfyllende på spørsmål fra det nye styret det første semesteret.

Styret skal holde møte når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styret er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Maksimalt stillingsløp til: leder, nestleder og redaktør går på ett år. Forutsatt at det er noen som er villig til å ta over den aktuelle stillingen.
Hvis leder, nestleder eller redaktør vil melde seg ut før de er ferdige med sitt stillingsløp må det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre hva som skal skje videre. Hvis leder vil gå av, blir nestleder vara/leder.

Vedtektene skal gjennomgås ved leder og nestleder (valgt i forbindelse med årsmøtet) til resterende styret etter nytt studieopptak og legges ut sånn at det er tilgjengelig for medlemmer.

 

15B. Allmøte
Styret har fullmakt til å tilsette medlemmer som styremedlemmer hvert semester ved allmøtene som holdes for de nye studentene, det er kun på dette tidspunktet at styret kan legge til de resterende styremedlemmene.

Styret vil etter behov supplere stillingene til styret etter allmøtet ved eget behov, men skal i utgangspunktet inneholde: sekretær, quizmaster, økonomiansvarlig og arrangementansvarlig. Ved mindretall i styret gis det fullmakt til leder og nestleder til å supplere de riktige rollene videre.

Allmøtet skal presentere generalforsamlingens resultater samt vise frem fremtidige planer, den økonomisk situasjon og en presentasjon av styret. På allmøtet skal også redaksjonen være til stede og ha valg av nye skribenter. Andre komiteer utenfor styret bes også om å være tilstede og presentere seg.

 

16. Grupper/avdelinger

Jump Cut skal organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan skal ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Jump Cuts styre bestemmer etter føringer lagt på årsmøtet, opprettelsen av avdelinger og/eller grupper, og hvordan

disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Jump Cut, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Jump Cut utad uten godkjennelse fra styret.

 

16B. Retningslinjer for redaksjonen

Valg av sjefredaktør skjer på årsmøtet ved flertall. Redaksjonen forholdes politisk/religiøs/ideologisk nøytral.

Sjefredaktør skal være en del av styret (dvs, svare til Jump Cut styret og leder) og komme med ukentlig oppdatering om behov eller forespørsel fra styret.

Sjefredaktør skal avholde månedlige møter med sine skribenter.

Skribenter følger studiets oppbygning og kan være en del av redaksjonen ut løpet, om man slutter løpet kan man være skribent i maks et semester etter man er ferdig, hvis dette skulle være nødvendig for å slippe til nye skribenter.

Jump Cast (podcasten) ligger i åpen samtale med redaksjonen.
Disse retningslinjene bes også opprettholdes av andre grupper og komiteer ved linjeforeningen.

Sjefredaktør oppnevner selv en redaktør.

 

17. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

18. Oppløsning (§18 kan ikke endres)

Oppløsning av Jump Cut kan bare behandles på en ordinær generalforsamling. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Jump Cut. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytting til dette treffes i samsvar med bestemmelse om vedtektsendring, jfr. §17. ved eventuell oppløsning blir de resterende midlene ført tilbake til sponsorer i forhold til hva sponsorene har bidratt med prosentmessig.