Vedtekter

§ 1. Formål
Linjeforeningen Jump Cut skal arbeide for et sosialt og inkluderende miljø til studentene som går filmvitenskap og filmproduksjon ved NTNU Trondheim. Arbeidet i Jump Cut skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Grunnverdiene til Jump Cut er fellesskap, ærlighet og åpenhet.
§ 2. Medlemskap
Alle studenter som studerer filmvitenskap og filmproduksjon ved NTNU har mulighet til å bli medlem i Jump Cut.
Styret i Jump Cut har fullmakt til å innvilge dispensasjoner for medlemskap i Jump Cut.
§ 3. Målform
Jump Cut bruker bokmål som offisiell målform. Den valgte målformen skal brukes i hele dokumentet.
§ 4. Tilknytning
Jump Cut er medlem i Linjeforeningsforumet NTNU Dragvoll (LFF). Linjeforeningens leder eller nestleder skal representere Jump Cut på LFF-møter, hvis det ikke er mulig er det opp til leder eller nestleder å finne en tilgengelig styremedlem eller medlem i linjeforeningen.
§ 5. Kontingent
Medlemskontingenten kan betales en gang per år for sum kr 150.- , per tre år kr 300,- eller en engangssum på kr 400.- for livstidsmedlemsskap i Jump Cut

§6 Generalforsamlingen
§ 6.1 Mandat
Generalforsamlingen er det høyeste organet i Jump Cut. Den setter retningslinjer for den kommende perioden.
§ 6.2 Sammensetning
Alle som kan være medlem (jf. § 2.) i Jump Cut, har rett til å møte på generalforsamlingen.
§ 6.3 Innkalling og Tidspunkt
Innkallingen til generalforsamlingen med dagsorden skal være gjort kjent senest en -1- måned før satt møtedato. Saker som en ønsker å ta opp må være i styrets hender minst 14 dager på forhånd. Sakslisten skal legges fram minst syv -7- dager på forhånd. Generalforsamlingen skal avvikles innen utgangen av mars.
§ 6.4 Medlemmenes rettigheter
Medlemmer (jf. § 2.) har tale-, forslags- og stemmerett. Generalforsamlingen kan innvilge en hver deltaker stemmerett.
§ 6.5 Dagsorden
Generalforsamlingen skal ta for seg følgende saker:
– Godkjenning av innkalling og saksliste.
– Valg av møteleder og referent.
– Behandling av årsmelding.
– Behandling av regnskap for foregående regnskapsperiode.
– Behandling av kontingentsatser i kommende periode.
– Behandling og godkjenning av eventuelle vedtektsendringer.
– Behandling av prioriteringer for Jump Cut.
– Valg av nytt styre, X medlemmer:
– Leder
– Nestleder
– Økonomiansvarlig
– Sjefsredaktør
– Quizmester
– Arrangementsansvarlig
– Markedsføringsansvarlig
– Referent
– Faddersjef
– Behandling av innkomne saker.

§ 6.6 Ikke gjennomført valg
Dersom generalforsamlingen ikke får valgt nytt styre, blir det valgt syv -7- medlemmer av valgkomiteen, som da fungerer som interimsstyre til ekstraordinær generalforsamling er holdt.
§ 6.7 Vedtaksmyndig
Generalforsamlingen er vedtaksmyndig når medlemmene er innkalt på lovlig vis. Vedtak blir fattet med simpelt flertall dersom ikke annet er vedtaksfestet.
§ 6.8 Ekstraordinær generalforsamling
Dersom styret eller minst 10% av medlemmene krever det, skal det sittende styret uten grunnet opphold kalle sammen til ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen skal inneholde overblikk over hvilke saker som skal behandles. Er ikke det oppgitt hvilke saker som skal behandles blir ikke kravet om ekstraordinær generalforsamling sett på som gyldig.
Innkalling og utsendelse av saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut etter de fristene som gjelder ordinær generalforsamling (jf. § 8.)
§7 Styret
§ 7.1 Funksjonstid og sammensetning
Styret har en funksjonstid på 1 år, fra september til september.
Styret består av
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sjefsredaktør
Quizmester
Arrangementsansvarlig
Markedsføringsansvarlig
Referent
Faddersjef
§ 7.2 Myndighet
Styret er det høyeste organet i tiden mellom generalforsamlingene og skal sørge for at vedtak
som blir fattet på generalforsamlingen, blir realisert. Styret fatter vedtak med simpelt flertall.
Hver av styremedlemmene har en stemme. Ved likt antall stemmer, har lederen
dobbeltstemme.
§ 7.3 Stillingsinstruks
Alle stillinger i Jump Cut styret har egne stillingsinstrukser. Stillingsinstruksene skal
informere og fordele arbeidsområder og oppgaver. Stillingsinstruksene må ikke hindre
samarbeid på tvers av rollene.
§ 7.4 Generelt om styret
Alle medlemmene av Jump Cut sitt styre skal være med på å skape et godt sosialt miljø for
studentene, samt bidra til god organisasjonskultur med å være aktive og engasjerte i styrets
arbeid.
§ 8 VALGKOMITÉ
§ 8.1 Sammensetning
Styret skal innen utgangen av januar sette ned en valgkomité som skal forberede valg på
generalforsamlingen. Komiteen skal være sammensatt av representanter fra hvert kjønn, og minst
en representant fra sittende styre, en representant fra en annen studentorganisasjon og et
aktivt medlem. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke stille til valg eller som motkandidat.
§ 8.2 Funksjon
Valgkomiteen skal utarbeide et forslag til nytt styre som skal legges fram for sittende styre.
Sittende styre kan komme med innspill, men valgkomiteen har siste ord når det gjelder forslag til
nytt styre. Valgkomiteen skal ha kommet med et forslag til kandidatur til nytt styre senest 14 dager før generalforsamlingen. Jump Cut sine medlemmer skal informeres om kandidatene som er foreslått til de ulike vervene.
§ 8.3 Gjennomføring av valget
Alle som er medlem av Jump Cut, har mulighet til å stille som motkandidat til alle verv under generalforsamlingen. Hvis noen ønsker å stille til valg, skal komiteen sin innstilte forlate rommet imens utfordreren holder sin tale. Etter dette skal valgkomiteen sitt forslag holde sin tale. Bare medlem av Jump Cut som er til stede kan stemme. Avstemningen skal være skriftlig. Det skal bare nevnes hvem som har vunnet valget, ikke tallet stemmer i favør vinneren. Medlemmer kan bare stemme en -1- stemme på en -1- kandidat. Det er lov å stemme blankt.
§ 9 ALMINNELIGE AVGJØRELSER
§ 9.1 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer blir vedtatt av generalforsamlinga og må skje med 2/3 flertall.
Generalforsamlingen avgjør tidspunkt for når vedtektsendringene skal tre i kraft, og ikke
senere enn 6 måneder etter generalforsamlinga. Vedtektsendringer som medlemmer vil
fremme på generalforsamlingen må sendes til styret seinest 14 dager før generalforsamlingen.
Bare vedtektsendringsforslag som er innlevert innen denne fristen, kan tas opp på generalforsamlingen.
§ 9.2 Oppløsning
Forslag om oppløsning av linjeforeningen må først behandles på ordinær generalforsamling. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, blir det kalt inn til ekstraordinær
generalforsamling tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas
med 2/3 flertall.
§ 10 IVERKSETTELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra 13.03.2018, og erstatter fra dette tidspunkt gamle vedtekter.