Meny Lukk

Stillingsbeskrivelser

Leder:

Ansvar og myndighetsområde
– Leder har ansvar for at alle gjennomfører sine oppgaver.
Samarbeid
– Samarbeider med Instituttet for kunst- og medievitenskap (IKM) og Linjeforeningsforumet (LFF).
Arbeidsoppgaver
– Svare på mail og evt videresende mail til de personene det gjelder.
– Sende ut møteinnkalling senest 2 dager før styremøte.
– Føre styremøter og delegere oppgaver som ikke går inn i konkrete verv.
– Dra på møter med IKM og LFF og for så å informere eget styre om hva som har blitt snakket om på  møtene.
– Har “medarbeidersamtaler” med andre styremedlemmer minst en gang i løpet av vervperioden.
– Sende inn nødvendige skjemaer og protokoller til Brønnøysundregistret ved endring i ledelse på høsten.
– Skrive attest til styremedlemmer.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver.

 

Nestleder:
Samarbeid
– Kontaktperson mellom Jump Cut og andre linjeforeninger.
Ansvar og myndighetsområde
– Bistå leder og styret med forfallende arbeid.
Arbeidsoppgaver
– Assistere leder der det er nødvendig.
– Dra på møter med Leder, eller være stedfortreder for Leder dersom Leder selv ikke har mulighet til å dra.
– Holde styremøter dersom Leder selv ikke har mulighet.
– Skriver søknad til SiT i samarbied med Økonomiansvarlig og Leder.
– Være supplerende hjelp til de andre komiteene i styret hvis det trengs.
– Nestleder skal kunne delvis ta over en ansvarsrolle hvis ansvarspersonen fraskriver seg rollen.

 

Sekretær:
Ansvar og myndighetsområde
– Sekretæren er pliktig til å finne en vara-referent for møter han/hun selv ikke har mulighet til å delta på.
Arbeidsoppgaver
– Skal føre referater ved alle styremøter, og andre begivenheter som behøver skriftlig dokumentasjon.
– Sekretæren står i tillegg til disposisjon for styret til å bistå i skriving og utformulering av offisielle dokumenter og mail/post på vegne av Jump Cut.
– Sammen med Leder lager en agenda og innkallelse til generalforsamling.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver.

 

Redaktør:
Ansvar og myndighetsområde
– Har ansvar, og står ansvarlig for å styre alt materialet som kommer fra redaksjonen på Jump Cut sin nettside.
– Står ansvarlig for staben med skribenter i redaksjonen.
Arbeidsoppgaver
– Er kontaktperson mellom redaksjonen og styret.
– Skrive attest til medlemmer i redaksjonen.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver.
Holdninger
– Skal ikke sensurere, men har rett til å moderere innhold i syn med Jump Cuts verdier.

 

Økonomiansvarlig:
Ansvar og myndighetsområde
– Skal holde styret informert om Jump Cut sin økonomi.
– Har ansvar for å føre regnskap for Jump Cut.
– Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.
– Bokføre bilag kontinuerlig og sørge for at bilag foreligger på alt.
– Kontrollere at mottatte regninger stemmer og sørge for at de blir betalt.
– Er også økonomiansvarlig for fadderkomiteen.
Arbeidsoppgaver
– Utforme budsjett for året i samarbeid med resten av styret.
– Administrere driftskort og kontantkasse.
– Årsregnskap skal være avsluttet og presenteres på Jump Cut sin Generalforsamling om våren.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver.

 

Arrangementsansvarlig:
Ansvar og myndighetsområde
– Samle alle komitémedlemmer til møte omtrent en gang i uken.
– Lede møtene.
– Lede diskusjon og planleggingen av kommende arrangementer.
– Lede evaluering arrangementer som har vært.
– Påse at det blir skrevet referat fra alle møtene.
Samarbeid
– Invitere andre styremedlemmer til å være med på komité-møter om det er nødvendig.
Arbeidsoppgaver
– Arrangere workshops hvor komiteen lager og forbereder seg til kommende arrangementer.
– Være, eller utnevne kontaktpersoner som skal være bindeledd mellom komitéen og eventuelle arrangementslokaler ol.
– Delta på styremøter en gang i uka og rapportere fra komité.
– Delegere oppgaver til medlemmer i arrangementskomitéen.
– Skrive attest til medlemmer i komitéen.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver

 

Faddersjef:
Ansvar og myndighetsområde
– Faddersjefen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderuken for de nye studentene som studerer ved filmvitenskap og film- og videoproduksjon.
– Faddersjef skal fatte økonomiske beslutninger i samråd med økonomiansvarlig i fadderkomiteen.
– Faddersjef har overordnet ansvar for arbeidet fram mot fadderuken og under selve fadderuken.
Samarbeid
– Faddersjefen plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med medlemmene av sitt styre samt Fadderutvalget.
Arbeidsoppgaver
– Engasjere en komite med tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre fadderuken.
– Motivere og engasjere fadderstyret til å gjøre en god jobb, samt oppfølging av jobben.
– Planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere fadderstyrets samlede oppgaver og funksjoner.
– Ha overordnet ansvar med opptak av faddere til fadderuken.
– Dele ut ansvarsoppgaver til fadderkomiteens medlemmer.
Holdninger
– Faddersjefen skal ha gode verdier til grunn for sitt engasjement
– Beslutninger skal tas med henhold til fadderbarnas beste.

 

Quizmaster:
Ansvar og myndighetsområde
– Ansvar for arrangering for quiz.
– Rekruttering av quiz-skribenter.
Samarbeid
– Holde kontakt med Cinemateket som gir premier og quiz-lokalet.
Arbeidsoppgaver
– Godkjenne og kvalitetssikre quiz.
– Lage semesterplan for quiz.
– Skal selv lage quiz hver gang.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver.

 

PR-ansvarlig:
Ansvar og myndighetsområde
– Ansvar for å oppdatere Instagram og Jump Cut sin nettside.
– Lage arrangementer og publisere informasjon gjennom Facebook siden til Jump Cut.
Samarbeid
– Kontaktpersonen for styret og arrangementskomiteen
Arbeidsoppgaver
– Fremme Jump Cut og Jump Cuts arbeid på sosiale medier og andre kanaler.
– Burde og så kunne lage headere til arrangementer og plakater om det måtte trenges.
– Hjelpe styret med styrets oppgaver.

 

Fagansvarlig:
Ansvar og myndighetsområde
– “Hjelpe studenter og instituttet med å sørge for et større faglig utbytte ved NTNU og IKM.
– Hjelpe studentene å få nærmere kontakt med profesjonelle aktører og bransjen generelt.
– Samarbeide med andre relevante linjeforeninger for å øke den tverrfaglige kompetansen blant studentene”
Samarbeid
– “Skal holde fast dialog med en eller flere kontaktpersoner på IKM og samarbeide med disse i utforming av faglige arrangement
– Kan invitere representanter fra IKM på møter om dette er ønskelig fra instituttet sin side.
– Holde styret informert om planlegging og utarbeiding av arrangementer.”
Arbeidsoppgaver
– “Arrangere et utvalg faglige arrangement hvert semester.
– Være hovedkontakt mellom IKM og styret vedrørende faglige opplegg og utforming.
– Fremme studentenes faglige interesser i linjeforeningen generelt.”

 

HMS-ansvarlig
Ansvar og myndighetsområde
– Fremme og jobbe for en tryggere hverdag for studenter på skolen og på linjeforeningens arrangementer.
– Være studentenes kontaktperson om en situasjon skulle oppstå, samt hjelpe studentene å få nærmere kontakt med utenforstående aktører hvis det er behov.
Samarbeid
– Samarbeide med styret, IKM (evt. NTNU) og Sit for å fremme og sørge for en tryggere skolehverdag for studenter.
Arbeidsoppgaver
– Være styrets hovedkontakt når det kommer til HMS-saker, samt være et bindeledd mellom styret og eventuelle samarbeidspartnere.
– Sørge for at informasjon relevant for studentenes helse og miljø er lett tilgjengelig for studentene gjennom blant annet Jump Cuts egen nettside.
Holdninger
– Sørge for å alltid opprettholde taushetsplikt.

 

Generelt for alle medlemmer i styret:

– Medlemmer velges inn under Generalforsamling på høsten.
– Har tale-, stemme-, og forlagsrett i Jump Cut-styret
– Har møteplikt i styremøter.
– Være med på annet felles arbeid med resten av styret
– Skal skrive en rapport i slutten av vervperioden med forbedringsforslag til neste styret
– Få attest for vervet
– Lære opp neste vervhaver til å utføre gjeldene oppgaver i overtagelses perioden.
– Alle medlemmer i styret skal holde seg politisk og religiøst nøytrale.
– Alle styremedlemmer pliktes til å lage quiz.