Meny Lukk

Vedtekter

§ 1. Formål

Linjeforeningen Jump Cut skal arbeide for et sosialt og inkluderende miljø til studentene som går filmvitenskap og filmproduksjon ved NTNU Trondheim. Arbeidet i Jump Cut skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Grunnverdiene til Jump Cut er fellesskap, ærlighet og åpenhet.

§ 2. Medlemskap

Alle studenter som studerer filmvitenskap og filmproduksjon ved NTNU har mulighet til å bli medlem i Jump Cut. Styret i Jump Cut har fullmakt til å innvilge dispensasjoner for medlemskap i Jump Cut.

§ 3. Målform

Jump Cut bruker bokmål som offisiell målform. Den valgte målformen skal brukes i hele dokumentet.

§ 4. Tilknytning

Jump Cut er medlem i Linjeforenings Forumet NTNU Dragvoll (LFF). Linjeforeningens leder eller nestleder skal representere Jump Cut på LFF-møter, hvis det ikke er mulig er det opp til leder eller nestleder å finne en tilgjengelig styremedlem eller medlem i linjeforeningen.

§ 5. Kontingent

Medlemskontingenten kan betales en gang per år for sum kr 150.- , per tre år kr 300,- eller en engangssum på kr 400.- for livstids medlemskap i Jump Cut.

§ 6. Generalforsamlingen

§ 6.1 Mandat

Generalforsamlingen er det høyeste organet i Jump Cut. Den setter retningslinjer for den kommende perioden.

§ 6.2 Sammensetning

Alle som kan være medlem (jf. § 2.) i Jump Cut, har rett til å møte på generalforsamlingen.

§ 6.3 Innkalling og tidspunkt

Innkallingen til generalforsamlingen med dagsorden skal være gjort kjent senest to uker etter endt fadderuke. Saker som en ønsker å ta opp må være sendt til styret innen gitt tidspunkt. Sakslisten skal legges frem på generalforsamlingen.

§ 6.4 Medlemmenes rettigheter

Medlemmer (jf. § 2.) har tale-, forslags- og stemmerett. Generalforsamlingen kan innvilge en hver deltaker stemmerett.

§ 6.5 Dagsorden

Generalforsamlingen skal ta for seg følgende saker:

– Godkjenning av innkalling og saksliste.

– Valg av møteleder og referent.

– Behandling av årsmelding.

– Behandling av regnskap for foregående regnskapsperiode.

– Behandling av kontingentsatser i kommende periode.

– Behandling og godkjenning av eventuelle vedtektsendringer.

– Behandling av prioriteringer for Jump Cut.

– Valg av nytt styre, X medlemmer:

Leder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Redaktør

Quizmaster

Arrangementsansvarlig

PR-Ansvarlig

Sekretær

Faddersjef

HMS-Ansvarlig

Fagansvarlig

– Behandling av innkomne saker.

 § 6.6 Gjennomføring av valg

   § 6.6.1 Deltakere

Alle medlemmer av Jump Cut linjeforening får stille til verv, med mindre det er underliggende grunner for det motsatte i henhold til § 8.

   § 6.6.2 Gjennomføring

Dersom det er mer enn en kandidat til et verv skal det avholdes anonymt valg for det aktuelle vervet. Ved avholdt valg vil alle stemmer, inkludert blanke, være tellende. Stemmene skal telles av to personer uten tilknytning til linjeforeningen.

Dersom ingen velger å stille til valg for gitt verv, kan salen nominere en kandidat gjennom benking. Den nominerte kandidaten kan så velge mellom å takke ja eller nei til nominasjonen, ved positivt svar fra kandidaten stiller kandidat til valg. Ved negativt svar, stiller ikke kandidaten til valg. Salen kan nominere så mange kandidater salen ønsker.

Stiller kun én person til valg for et verv, kan valget avgjøres gjennom akklamasjon med mindre det finnes grunn til tvil i salen.

For å regnes som vinner av valget må en kandidat ha over halvparten (1/2) av stemmene. Ved manglende flertall fjernes kandidaten med færrest stemmer og valget går inn i en ny runde. Ved manglende flertall på kandidat med flest stemmer og stemmelikhet på de med færrest stemmer vil det avholdes en fullstendig ny runde. Innehavere av verv sitter inntil det er gjennomført et godkjent valg for det respektive vervet.

Hver deltaker i salen innehar en stemme hver seg, mens lederen av linjeforeningen innehar to stemmer.

   § 6.6.3 Ikke gjennomført valg

Dersom Generalforsamlingen ikke klarer å gjennomføre et suksessfullt valg må det kalles inn til ekstraordinær forsamling innen 7 dager etter endt ordinær forsamling. Får man fortsatt ikke fylt ut gitt verv, kan medlemmer av Jump Cuts styre nominere medlemmer til gitt verv i løpet av perioden styret sitter.

§ 6.7 Vedtaksmyndig

Generalforsamlingen er vedtaksmyndig når medlemmene er innkalt på lovlig vis. Vedtak blir fattet med simpelt flertall dersom ikke annet er vedtektsfestet.

§ 6.8 Ekstraordinær generalforsamling

Dersom styret eller minst 10% av medlemmene krever det, skal det sittende styret uten grunnet opphold kalle sammen til ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen skal inneholde overblikk over hvilke saker som skal behandles. Er ikke det oppgitt hvilke saker som skal behandles blir ikke kravet om ekstraordinær generalforsamling sett på som gyldig.

Innkalling og utsendelse av saksdokumenter til ekstraordinær generalforsamling skal sendes ut etter de fristene som gjelder ordinær generalforsamling (jf. § 8.)

§ 7. Styret

§ 7.1 Funksjonstid og sammensetning

Styret har en funksjonstid på 1 år, fra september til september.

Styret består av

Leder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Redaktør

Quizmaster

Arrangementsansvarlig

PR-Ansvarlig

Sekretær

Faddersjef

Fagansvarlig

HMS-ansvarlig

§ 7.2 Myndighet

Styret er det høyeste organet i tiden mellom generalforsamlingene og skal sørge for at vedtak som blir fattet på generalforsamlingen, blir realisert. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Hver av styremedlemmene har en stemme. Ved likt antall stemmer, har lederen dobbelt stemme.

§ 7.3 Stillingsinstruks

Alle stillinger i Jump Cut styret har individuelle stillingsinstrukser. Stillingsinstruksene skal informere og fordele arbeidsområder og oppgaver. Stillingsinstruksene må ikke hindre samarbeid på tvers av rollene.

§ 7.4 Generelt om styret

Alle medlemmene av Jump Cut sitt styre skal være med på å skape et godt sosialt miljø for studentene, samt bidra til god organisasjonskultur med å være aktive og engasjerte i styrets arbeid.

§ 8. Helse, miljø og sikkerhet

§ 8.1 Medlemsforventinger

Som medlem av linjeforeningen Jump Cut, forventes det at man følger norske lover og regler, samt at man opptrer på en respektfull måte overfor andre medlemmer gjennom medlemskap perioden. Jump Cut støtter ikke bruk av narkotiske midler på våre arrangementer, vold mot andre medlemmer, seksuelle handlinger uten samtykke mot andre medlemmer, misbruk av maktposisjon, trakassering eller mobbing. Denne typen oppførsel strider mot Jump Cuts verdier.

§ 8.2 Konsekvenser

Om man bryter med linjeforeningens forventninger, kan Jump Cut Styret forbeholde seg retten til å trekke tilbake gitt medlemskap. Jump Cut styret kan også velge å utestenge personer som bryter med Jump Cuts forventninger, innenfor en gitt tidsramme på minimum ett semester og maksimum åtte semestre. Jump Cut kan også utestenge personer fra arrangementer som det serveres alkohol innenfor en gitt tidsramme minimum ett semester og maksimum åtte semestre. Visse overtramp av våre forventinger kan også føre til at man ikke får stille til valg for verv i Jump Cuts styre eller komitéer.

§ 8.3 Håndtering av varslingssaker

Ved mottatt varsel, skal HMS-ansvarlig kunne rådføre seg med en profesjonell tredjepart og/eller med to personer fra Jump Cut styret (inkludert leder). Alle medlemmer av styret i Jump Cut har taushetsplikt.

§ 9. Alminnelige avgjørelser

§ 9.1 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer blir vedtatt av generalforsamlingen og må skje med 2/3 flertall. Generalforsamlingen avgjør tidspunkt for når vedtektsendringene skal tre i kraft, og ikke senere enn 6 måneder etter generalforsamlinga. Vedtektsendringer som medlemmer vil fremme på generalforsamlingen må sendes til styret senest 14 dager før generalforsamlingen. Bare vedtektsendringsforslag som er innlevert innen denne fristen, kan tas opp på generalforsamlingen.

§ 9.2 Oppløsning

Forslag om oppløsning av linjeforeningen må først behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, blir det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

§ 10. Iverksettelse

Disse vedtektene trer i kraft fra 08.09.2020, og erstatter fra dette tidspunkt gamle vedtekter.